محصولات

 • کود كلات آهن آکام
  کود كلات آهن آکام
  IRON AKAM
 • کود كلات روي آکام
  کود كلات روي آکام
  ZINC AKAM
 • کود كلات منگنز آکام
  کود كلات منگنز آکام
  MANGANESE AKAM
 • کود كلات منیزیم آکام
  کود كلات منیزیم آکام
  MAGNESIUM AKAM
 • کود كلات مس آکام
  کود كلات مس آکام
  COPPER AKAM
 • کود ازت بالاي آكام
  کود ازت بالاي آكام
  AZOT AKAM
 • کود فسفات پتاسيم آکام
  کود فسفات پتاسيم آکام
  POTAFOS AKAM
 • کود پتاس بالاي آكام
  کود پتاس بالاي آكام
  POTA AKAM
 • کود ريز مغذي 4 گانه
  کود ريز مغذي 4 گانه
  TETRA AKAM
 • اسيد هيوميك آكام
  اسيد هيوميك آكام
  HUMI AKAM